Nieuwsbrief 2 februari

04-02-2019
Op Confetti zorgen we voor elkaar in een veilige, open en eerlijke omgeving. Iedereen mag stralen door zijn eigen kleur te laten zien en benutten."

Data op een rij
4 februari MR-vergadering
Bezoek van een aantal Daltondirecteuren uit alle delen van Nederland
5 februari Overleg welzijn en directeuren Schuytgraaf 'Kansrijk opgroeien'
12 februari Daltonvisitatie: bezoek en beoordeling door visitatiecommissie
13 februari BHV-nascholing teamleden scholen MFC Omnibus
21 februari Ondersteunings Team
22 februari Rapporten mee

Ontwikkelen en leren Als team, als school, als individu;

iedereen is voortdurend aan het leren. Het is mooi om te zien hoe wij ons met en afzonderlijk van elkaar ontwikkelen. Vanuit interesse, noodzaak maar ook om de kinderen beter te kunnen helpen en te groeien als organisatie. Ook de BasisFluvius, het schoolbestuur waar Confetti onder valt, heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in scholing en is voortdurend kritisch op kwaliteit en verbetering teneinde alle Arnhemse kinderen een stap verder te brengen. Richting de komende jaren hebben we met elkaar afgesproken dat we op expeditie gaan. Als aparte scholen binnen één organisatie gaan we deze reis maken. Op deze expeditie gaan we uit van het principe 'ieder kind kan alles leren'. Dat doen we door het hebben van hoge verwachtingen, out of the box en oplossingsgericht denken, in afstemming met ouders en allerlei rondom de scholen betrokkenen te zijn, in de wijken op zoek te gaan naar samenwerking en mogelijkheden om elk kind naar het voor hem/ haar hoogst haalbare te brengen. Heel interessant en spannend. De ja-maar ligt altijd dichtbij. Door met open vizier deze expeditie in te gaan, elkaar aan te spreken en te bevragen zullen we met elkaar heel erg mooie dingen gaan doen. Elke school afzonderlijk, vanuit zijn eigen uitgangspositie, maar wel met dit als ultiem doel!
De afgelopen week was ik 2 dagen afwezig om met collega-directeuren en stafmedewerkers te praten en sparren over deze expeditie maar vooral ook om in kaart te brengen waar wij als school mee bezig zijn. Waar staan we als school als ik kijk naar de expeditie (dit is een evaluatie van het strategisch beleid van de afgelopen jaren en een vooruitblik naar het nieuwe strategisch beleidsplan van de Basisfluvius). Onze schoolexpeditie richt zich momenteel voornamelijk op het verder ontwikkelen van de daltonprincipes binnen de school. Daarin zetten we prachtige stappen. We hopen dat u dat ook ziet. Verderop in deze nieuwsbrief hoe een onverwachte overval heeft geleid tot een dalton-succes en de invoering van de evaluatie smileys in de onderbouw.

Christel Hensema directeur

Tevredenheidspeilingen

Eens in de twee jaar zet de BasisFluvius een tevredenheidspeiling uit onder medewerkers, ouders en leerlingen van groep 5-8. De periode van uitzetten is aangebroken. U kunt dus zeer binnenkort de uitnodiging voor het invullen van de oudertevredenheidspeiling verwachten. Vanuit de vorige peiling hebben we veel informatie kunnen halen om ons te helpen. Bijvoorbeeld hebben we gewerkt aan zichtbaarheid, communicatie en aanbod. We hopen dan ook dat u hem ook dit jaar weer voor ons wilt invullen.

Onverwacht mooi daltonsucces!

Samenwerking in optima forma... vanwege een verdwaalde open ochtend op onze website stonden er ineens veel belangstellenden in de hal... alleen wij wisten het niet! Deze dag was elders geschrapt maar op één plek vergeten. Maar ondanks deze onverwachte verrassing werd er direct gehandeld: koffie werd geregeld door meester Henk. De leerlingenraad, een leerling groep 8 en een hulpouder van de decoratiegroep sprongen in en een ander gesprek werd ingekort. Leerkrachten pasten hier en daar hun programma aan en andere ouders die al op gesprek waren sloten aan bij de rondleiding. Geweldig hoe iedereen zijn verantwoordelijkheid nam en meehielp om de bezoekers de school te laten zien en van uitleg te voorzien! Deze bezoekers hebben gezien hoe flexibel we zijn en hoe iedereen een bijdrage kan en wil leveren. Wij zijn trots, ook dit is écht dalton! En ja… ook de eerste aanmeldingen zijn juist door deze spontaniteit bij ons binnengekomen.

Smiley's op een stokje

Onze kleuters evalueren hun werk al middels het aanklikken van een emotie smiley op het digibord. Een blij gezicht= ik vond het een leuk werkje, ik heb fijn gewerkt of ik vond het leuk. Een neutrale smiley= ik vond het een beetje leuk, maar niet de hele tijd, soms was het ook lastig of ik vond het niet fijn. En de boze/verdrietige smiley= ik vond het niet leuk (stom werkje), het was te moeilijk of te makkelijk. Deze smiley's hebben de oudere kinderen ook op hun papieren weektaak. Daardoor hebben we een doorlopende lijn neergezet om met de kinderen te reflecteren en evalueren. Sinds twee weken hebben de onderbouwleerkrachten hier nog iets aan toegevoegd; smiley's op stokjes en smileykaarten. Daarmee evalueren de collega's met de kinderen in de kring het spelen, werken, buitenspelen, opruimen, de gymles, het lopen in de gang; kortom alles! Het mooie is dat de kinderen zelf goed nadenken hoe zij het vonden gaan bij zichzelf of als groep. De leerkracht heeft geobserveerd en stelt vragen waarna kinderen soms toch een andere smiley kiezen. Wanneer de kinderen aangeven dat iets heel goed ging maar de leerkracht heeft verdrietige andere kinderen gezien of gemerkt dat het minder goed ging, dan levert dit een mooi gesprekje op. Gevolg is dat de kinderen dit over beginnen te nemen en kritisch durven zijn op zichzelf en ook nadenken hoe ze het de volgende keer anders zouden kunnen doen. De leerkracht kan door haar smiley omhoog te houden ook goed vertellen hoe zij het vond gaan en bijvoorbeeld aangeven dat de werkles echt een groene smiley kreeg maar het opruimen de gele omdat dat nog niet bij iedereen goed ging. De eerste ervaringen zijn zeer positief. Vraagt u er gerust eens naar bij uw kind!

Schoolschaken

Op zaterdag 26 januari hebben 6 leerlingen van confetti gestreden tijdens de Arnhemse individuele voorrondes schoolschaken. En.. met succes! Er werden 1e,2e en 3e plekken behaald waardoor Confetti op woensdagmiddag 20 februari mag deelnemen aan de Arnhemse finale. Deze worden gespeeld op de Arabesk, in Schuytgraaf. Het Confetti schaakteam bestaat uit: Ruben (gr.8), Raphaël (gr.7), Jamie (gr.8), Jason (gr.8) en Sara (gr.6). Helaas is Lennard de enige uit onze onderbouw waardoor hij niet in teamverband mee kan spelen. Lennard heeft bij de voorronde een prachtige 2e plaats voor de leerlingen van de groepen ¾ behaald. Publiek is van harte welkom de 20e om de spelers te supporten, maar Stttt, het aanmoedigen moet in uiterste stilte gebeuren in verband met de concentratie! Succes schaaktoppers!

Nieuwe rekenmethode

Onze huidige rekenmethode 'De wereld in getallen' is aan vernieuwing en vervanging toe. De rekenwerkgroep van Confetti heeft zich daarom de afgelopen maanden georiënteerd op de verschillende methoden die er zijn. de werkgroep bestaat uit meester Martin (rekencoördinator), juf Thyra en juf Annemarie. Tijdens de NOT van vrijdag 25 januari zijn vragen gesteld aan methodemakers van 3 methoden. Afgelopen week is na overleg met juf Renée en juf Christel besloten dat we de komende periode 1 methode willen gaan uitproberen. Over deze methode is de werkgroep unaniem enthousiast waardoor ze benieuwd zijn naar de bevindingen van alle collega's. Dat betekent dat lessen uit de huidige methode dan voor een korte periode vervangen worden door lessen en lesopzet van de methode 'Getal en Ruimte'. Na deze uitprobeerfase worden de ervaringen gedeeld en wordt bekeken of we ook nog een andere methode willen proberen of definitief de keuze voor deze methode kunnen maken.
Op grond van welke criteria bekijkt de werkgroep de methoden?
- Allereerst werd input gevraagd aan de collega's; wat missen ze en/of waar loopt men tegenaan bij het gebruik van de huidige methode? Dit werd gedaan middels een vragenlijst.
- Wat is bewezen effectief bij het geven van rekenonderwijs? Dus wetenschappelijk onderwijs wordt betrokken bij de keuze. Waar realistisch rekenen de afgelopen jaren hét was blijkt dat niet effectief, eerst moeten de kinderen strategieën beheersen alvorens in de context te gaan werken.
- Gebruiksgemak: gaan we voor boeken, werkboeken of digitaal?
- Uitvoering/ uiterlijk: veel kleur, afbeeldingen, overzicht etc.
- Hoe oud is een methode: te oud is al snel weer achterhaald, te jong bevat vaak nog zaken die aangepast dienen te worden. Een dergelijk proces wordt door de betreffende werkgroep weggezet in de jaarplanning zodat alle stappen secuur genomen kunnen worden en alle betrokkenen op het juiste momenten meegenomen kunnen worden. Dit geldt voor alle methode vervangingen, invoering van vernieuwingen en aanpassingen die wij doen.

Metamorfose schoolbibliotheek

De leeswerkgroep is druk geweest met het aanpassen van de schoolbieb zodat het nog overzichtelijker en aantrekkelijker wordt om boeken te lenen. Tijdens de bouwvergadering van a.s. woensdag worden de collega's bijgepraat aangaande gebruik en indeling zodat zij de kinderen goed voorbereid de bieb in kunnen laten gaan. Intussen is de Nationale Poëzieweek ook van start gegaan. De voetstappen in de gangen leiden de kinderen naar gedichten. Leuk om samen met uw kind ook eens even bij stil te gaan staan. Dank aan de werkgroep en de hulpouders van de decoratiegroep voor deze mooie lees-impulsen!

Aanvulling ICT-middelen

De afgelopen week zijn er weer nieuwe chromebooks en koptelefoons binnengekomen. De komende jaren breiden we onze devices uit zodat steeds meer kinderen tijdens het werken ook gebruik kunnen maken van goede digitale middelen