Nieuwsbrief 14 september

14-09-2018
Data op een rij
 
18 september       Prinsjesdag! Alle kinderen een hoedje op! (zie elders deze nieuwsbrief!)
Omgekeerde oudergesprekken groep 3-8, vragenlijst ter voorbereiding  is apart toegestuurd.
19 september       KC-vorming Confetti-SKAR  
21 september       Decoratieavond herfst, 19.30-21.00 uur, hulpouders welkom!
25 september       MR-vergadering
26 september       Open Ochtend 9.00-10.30 uur; nieuwe ouders van harte
welkom!
27 september       Studiedag; alle kinderen vrij! Migratie ICT
 
Lekker bezig!
 
De eerste weken zijn voorbij gevlogen. Tijdens de informatieavond hebben we met velen van u teruggeblikt op vorig schooljaar en u alvast mee kunnen nemen in onze plannen voor dit schooljaar. Confetti is volop in ontwikkeling, we hebben mooie plannen voor het verder ontwikkelen van ons daltononderwijs, verdiepen van de leerstof bij de verschillende vakken en uiteraard kijken we vooruit richting de nieuwbouw die in de loop van dit schooljaar start.
 
Samen met de architect gaan we dinsdag de eerste stappen zetten richting een definitieve bouwtekening voor onze nieuwe school. Op de tijdlijn in de hal zullen we u ook weer verder meenemen in deze ontwikkelingen. Deze zullen in snel tempo gaan!
 
Samen met SKAR gaan we verder onderzoeken hoe we een samenwerking als KindCentrum (KC) vorm kunnen gaan geven op onze nieuwe plek.
 
Veel collega's zullen zich extra gaan scholen gedurende dit jaar, allemaal gericht op school- en persoonlijke ontwikkeling.
 
Confetti krijgt in het voorjaar van 2019 bezoek van een Dalton Visitatie Commissie. Zij komen bekijken of wij de daltonprincipes op een dusdanige manier vormgeven en wij het predicaat Daltonschool mogen blijven dragen.
 
Dalton is leidend in alles wat wij doen, verderop in deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over hoe wij ook de kinderen  daar meer bij willen betrekken.
 
Christel Hensema, directeur
 

 
Dalton op Confetti
 
Alle collega's hebben naast hun lesgevende taken ook een groot aantal niet-lesgebonden taken. Deze variëren van het organiseren van de sportdag tot zitting in de MR en opzetten structuur meerkunners. Daarnaast zitten alle collega's in een werkgroep waarbij we onderwijskundig of met organisatieontwikkeling bezig zijn. De verbinding tussen de werkgroepen zit hem altijd in 'dalton'. We stellen ons steeds de vraag hoe verhouden een methode, werkwijze of gedrag zich tot de uitgangspunten van het Daltononderwijs. Dalton geeft ons richting en houvast en maakt ook waarom wij ons onderscheiden van andere scholen.
 
De bouwcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het gezamenlijk uitgestippelde beleid in de school. De daltoncoördinatoren monitoren of de daltonwerkwijze in de groepen op eenduidige wijze wordt uitgevoerd en bekijkt voortdurend waar een volgende stap gemaakt kan worden wat de uitvoering betreft. Wat is een goede volgende stap? Wat laten we vervallen of behoeft verbetering?
Zo gaan we steeds verder met het neerzetten van een duidelijke en vooral herkenbare structuur binnen en voor Confetti. Dalton is onze kracht en maakt ons wie we zijn.
 

 
Dalton en het betrekken van de kinderen
 
In de groepen/ in de school
We zijn nu op het punt gekomen dat we de kinderen nog meer willen gaan betrekken bij ons onderwijs. Zij ervaren dagelijks de daltonwerkwijze maar zijn dit zo gewend dat zij niet weten wat ons nu dalton maakt ten opzichte van andere scholen. Dat zullen we dan ook vaker ter sprake brengen. Vorig jaar hebben we de symbolen voor verantwoordelijkheid voor het klaslokaal ingevoerd. Dat zijn de kaartjes met taken om de groep ordelijk te houden; kapstokkeizer, kastenkoning, uitdeel- en ophaalkampioen, etc. Dat kinderen plantjes water geven en de klas vegen is op meer scholen het geval, dat dit schoolbreed op eenduidige wijze en in opbouw wordt neergezet echter niet. Het werken met maatjes (verantwoordelijk zijn voor een ander) van groep 1-8, met een toename en verandering qua invulling van het maatjes-zijn. De kleuren die vanaf groep 1 de dagen markeren om zo structuur te brengen in de week, bij het plannen op het kiesbord en op de weektaak. Voor de kinderen zo gewoon maar heel bewust ingezet! Door dit regelmatig toe te lichten zullen de kinderen beter gaan begrijpen waarom we de dingen doen zoals we ze doen.
 

 
Leerlingenraad groep 5-8
We willen de kinderen echter ook een stem geven in de school. Daarom starten we vanaf volgende week dinsdag met een leerlingenraad op Confetti. Een groep kinderen die democratisch wordt gekozen uit de groepen 5-8 en die de stem van de kinderen van confetti gaan vertegenwoordigen. Afgelopen donderdag heeft juf Corine in de groepen toegelicht wat de bedoeling is. Kinderen kunnen zich nu kandidaat stellen en zullen d.m.v. verkiezingen in hun klas gekozen worden.
 
Wat doet de leerlingenraad?
De leerlingenraad van Confetti vergadert zo'n 6x er jaar met een daltoncoördinator en juf Christel over allerlei zaken waar zij tegenaan lopen, waar zij ideeën over hebben, vragen of opmerkingen die zij via andere leerlingen hebben ontvangen, etc. Het is de bedoeling dat ook de kinderen gaan meedenken over de invulling van het onderwijs op Confetti en schoolontwikkeling. Zij kunnen meepraten aangaande de nieuwbouw (plein, inrichting), meedenken bij methodekeuzes, werkwijze en evt. opstellen van regels of afspraken.
 
                           
 
Daltonvieringen
Op een daltonschool vier je feest, succes en soms ook verlies. Het is goed om met elkaar stil te staan bij mooie en verdrietige zaken. Dat doen we in de groepen maar willen we ook nadrukkelijker doen in de theaterzaal met alle kinderen/ of een deel van de kinderen van school.
 
Jaarlijks zullen we verschillende vieringen voorbereiden, op den duur met steeds meer invulling vanuit de kinderen en groepen zelf.
 
De eerste nieuwe viering die op het programma staat in 'Prinsjesdag'. Dinsdag 18 september, op Prinsjesdag zullen we net als we tijdens de informatieavond u meenamen in onze plannen ook de kinderen vertellen waar we mee bezig zijn. Uiteraard geven we deze viering iets anders vorm. Zo komt de koningin met lakei en koffertje vol plannen. Vanaf haar troon zal de koningin de leden van de Confetti Staten en haar schoolgenoten toespreken in de Theaterzaal. Dinsdag mogen alle kinderen als ze dat willen met een hoed op naar school komen! Net als in het echt in Den Haag!!
 
Aansluitend zullen de kinderen van de leerlingenraad bekend worden gemaakt en geïnstalleerd zodat alle kinderen weten bij wie zij moeten zijn met een vraag of idee.
 
Andere vieringen de komende periode zijn; Opening Kinderboekenweek en Gelukkig Nieuwjaar. Het is de bedoeling dat we straks in de nieuwe school daar vast onderdeel van ons programma van gaan maken.
 

 
 
 
 
Schoolreisje 2019
 
Het schoolreisje was nog niet opgenomen in de jaarplanning.
Op maandag 13 mei 2019 gaan de kinderen op schoolreis!
 
Verjaardag Meesters/juffen
 
Dit schooljaar vieren de meesters en juffen hun verjaardag op hun eigen echte verjaardag of een datum in de buurt van de echte verjaardag. Dus geen grote feest/vlaggetjesdag dit jaar, maar met de eigen klas een gezellige invulling van de dag! Via het ouderportaal hoort u wanneer de meester/ juf van uw kind zijn/ haar verjaardag viert.
 
Fruit in de pauze
 
De eerste weken van het schooljaar zitten erop en het valt ons op dat steeds minder kinderen iets gezonds mee naar school nemen voor in de kleine of de grote pauze. Als team hebben we dit besproken. De kleine pauze (10.00uur) is bij ons op school een fruit/ kleine groente pauze. Tussen de middag nemen de kinderen een lunchpakket mee, meestal boterhammen.
 
Wilt u ook rekening houden met de hoeveelheid eten/drinken welke u meegeeft? En wat u op het brood van uw kind doet? Sommige kinderen krijgen erg veel eten mee en kunnen het nauwelijks op.
 
En tenslotte; vergeet niet uw kind(-eren) te laten ontbijten. Wanneer uw kind thuis goed ontbijt is een stuk fruit met iets te drinken echt genoeg om 10.00uur. De kinderen lunchen dan weer rond 12.00 uur. Uit school kunt u het kind vervolgens weer iets te eten/ drinken geven.
 
Op dagen waarop er een jarige in de groep is kan het zijn dat het eten niet helemaal op gaat. Wanneer u dagelijks eten aantreft in de tas van uw kind bij thuiskomst, wilt u dat dan doorgeven aan de leerkracht?
 
 
Traktatie
 
Als een kind jarig is mag het trakteren. In principe mag u zelf weten wat u uw kind laat trakteren. Waarbij iets gezonds onze voorkeur heeft. Wel willen we u vragen het niet te gek te maken. Het gaat om het jarig zijn en het iets kunnen uitdelen, niet om de grootte. Dank voor uw medewerking!
 
 

Namens de OR
 
Een heel nieuw schooljaar is gestart, een jaar waarin een aantal leuke activiteiten op het programma staan en een jaar waarin we leuke mijlpalen gaan meemaken met betrekking tot ons nieuwe schoolgebouw.
Via deze weg willen wij jullie graag nader informeren over onze ouderraad, wie wij zijn en wat doen wij nu eigenlijk. Wij zijn een gezellige club welke bestaat uit leerkrachten en ouders die het leuk vinden actief bezig te zijn binnen onze school. Wij hebben als doel de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen, de betrokkenheid van ouders bij school te bevorderen en natuurlijk het organiseren en ondersteunen van alle leuke activiteiten die wij mogen organiseren voor de kinderen.
Maar wat doen wij nu eigenlijk? Als ouderraad proberen wij een positieve bijdrage te leveren aan de gang van zaken op school. Dit doen wij door het organiseren van leuke activiteiten en het ondersteunen daarvan. Deze activiteiten evalueren wij en voor alle activiteiten maken wij een draaiboek. Wij stellen activiteiten samen en budgetteren deze ook. Het innen van de vrijwillige ouder bijdrage behoort tot ons taken pakket. Ook hebben wij een signalerende rol tussen ouders en MR/MT, verder proberen wij ouders zoveel mogelijk te betrekken bij school. Wij kunnen het niet helemaal alleen en rekenen daarvoor ook op jullie hulp en ondersteuning. Via de ouderhulplijsten kunnen jullie je opgeven om een bijdrage te leveren aan een van de leuke activiteiten die wij dit jaar gaan organiseren.
Voor het aankomende schooljaar zijn wij nog wel op zoek naar iemand die het erg leuk lijkt secretaris te worden van de OR. Denk hierbij aan het maken van standaard documenten, draaiboeken en notulen. Graag zien wij iemand die hier helemaal in thuis is. Wij zouden het ook heel erg leuk vinden om dit jaar een nieuwe vader te mogen verwelkomen in de ouderraad. Lijkt het je leuk om samen met ons een super schooljaar te maken voor de kinderen spreek dan gerust een van ons aan.

Met vriendelijke groeten, Ouderraad 2018/2019